اعتماد به نفس

من آدم اعتماد به نفس بالایی نیستم. البته بجز در کار که چون میدانم بلدم ، مطمئن حرف میزنم. اگر نه در بقیه موارد بخصوص ظاهر ، همیشه روی لبه تیغ بوده ام. 

داشتم روزنامه های هفته گذشته را جمع میکردم و نگاهی هم به تیترهای نخوانده می انداختم که چشمم به در فشانی جناب معاون اول رییس جمهور، جناب رحیمی  ! ، خورد که فرموده اند : اگر ما اخم بکنیم در جواب تحریم ها صنعت خودرو فرانسه میخوابد. یاد غول دریاچه افتادم که وقتی قهر میکرد آب مردم اسکاتلند بود یا ایرلند که قطع میشد. 

اما یک پیام اخلاقی داشت این حرف برای من. که تمرین کنم اعتماد به نفس داشته باشم. که بروم جلوی اینه و بگویم تو میتوانی حتی رییس جمهور شوی و دیگر نگران قد کوتاهم نباشم و فکر کنم در این مملکت مردان ِ از تو کوتاه تر و حتی کوته فکر تر هم رییس جمهور و معاون او میشوند. با این فکر ها کمی میتوانم خودم را دلداری دهم و خوش و خرم باشم. 

اما جناب رحیمی ، حالا محض خاطر گل روی مردم فرانسه بخصوص ژولیت بینوش و ژرارد دی پاردیو ، و محض روی ملکه ء خوش قد و بالاشون ، و به خاطر ما ، جون داداش اخم نکن. بخند دیگه ! بگو  سییییییب! 

   + ریحانه - ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ مهر ،۱۳۸٩