آقا اجازه؟

امروز تولد یک هفتگی وبم است. دلم نمیخواهد در هفت روزگی حرف 30 یا سی بزند. ترجیح میدهم لباس اجتماعی تنش کنم. حتی اگر تنگش باشد. خوب وقتیاینخبر را میخوانم، دیگر نمیتوانم شاهکار امروز صبح همسرجان را بگویم. مجبورم ،آب دهنم را قورت بدهم و با ترس و لرز دست هایم را بالا ببرم و بگویم :آقا اجازه؟ میشه بپرسم شکل مجلس جدیدتون دقیقا چیه ؟ میشه بپرسم مگه بجز اون ساختمون ما هرم دیگه ای هم داریم؟ اقا اجازه! میخوان چکارش کنین؟ مجلس زشت و هرمیتون رو میگم ! 

آقا اجازه ؟ رطب خورده کی منع خرما کند؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
بهار

تولدش مبارک .[ماچ] تقریبا ما با هم شروع به نوشتن کردیم . امیدوارم هر روز بهترو بهتر بنویسیم